Skæringstidspunktet for delingen er normalt datoen for indgivelse af separation / skilsmissebegæring.

Reglerne findes i Lov om ægteskabs retsvirkninger §§ 26 – 33. De gælder for fælleseje og ikke for særeje hvor der er særlige regler.

De er for så vidt ganske simple: En ægtefælle udtager egne ”rimelige” pensionsrettigheder og lignende rettigheder forlods (dvs. at de ikke skal deles modsat andre aktiver i fællesejet).

Reglen gælder alle pensioner herunder ATP, tjenestemandspensioner, arbejdsmarkedsbetingede pensioner (hvor arbejdsgiver og ansat begge bidrager) kapitalpensioner, ratepensioner, indekskonti, selvpensionskonti og andre.

Det er uden betydning om pensionen udbetales som et kontantbeløb eller løbende.

For selvstændige skal en pensionsordning være rimelig ud fra virksomhedens økonomiske forhold.

Der er to undtagelser hvor skifteretten kan tildele den anden et beløb som kompensation for ægtefællens store pensionsrettigheder:

  1. Hvis en ægtefælle har foretaget en mindre pensionsopsparing end hvad der ville være en rimelig pensionsordning for ægtefællen, fordi denne ægtefælle af hensyn til familien (børn/og eller den anden ægtefælle) helt eller delvis har været uden for arbejdsmarkedet eller arbejdet på nedsat tid.
  2. Hvis ægteskabet har været af længere varighed og der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder.

Det kaldes fællesskabskompensation.

Beløbet kan højst være halvdelen af forskellen på værdien imellem ægtefællernes pensionsopsparinger. Der skal tages hensyn til skat/afgift. Det er ikke helt afklaret hvordan det i praksis skal ske men en afgift vil kunne reducere beløbet med op til 60%. Restbeløbet skal som udgangspunkt betales kontant til den anden. Den anden ægtefælle må formentlig kunne vælge at lade pensionen stå (opsplitte den) indtil den ellers skulle udbetales for at undgå denne afgift således, at udbetaling først sker f. eks. fra det tidspunkt, den anden ægtefælle går på pension. Løbende betalinger til den tid vil normalt være skattepligtige. For engangsbetalinger kan situationen være forskellig for de forskellige ordninger.

Der er indtil videre ingen trykte domme på området, selvom reglen har været gældende siden 2007.

Det betyder normalt, at ægteskabet skal have varet mere end 15 år. Den anden ægtefælle vil blive bragt på et niveau, der svarer til hvad vedkommende ville kunne påregne
hvis han/hun havde indbetalt de pensionsindbetalinger, der er sædvanlige inden for vedkommendes erhverv.

Det kaldes rimelighedskompensation.

Der er indtil nu afsagt tre domme fra Landsretterne på området. De har tilkendt 0 kr., 100.000 kr., og 200.000 kr. Det er uafklaret, om en sådan betaling er skatte/afgiftsfri for modtageren?

Konklusionen må være, at en ægtefælle ikke bør have de store forhåbninger om, at domstolene vil komme til hjælp, hvis den anden ægtefælle har sikret sig en stor pension.

Tage Gøttsche, Den mobile Retshjælp, april 2015.

Under redigering pr. 9. maj 2018.