FAQ – Generelt om en bisidder:

1. Retten til at være besidder:

Mange kan føle sig usikre over for, at skulle have kontakt med myndighederne om svære livsforhold. Dette kan eksempelvis være et spørgsmål om økonomisk hjælp eller lignende. Både serviceloven og forvaltningsloven tager højde for dette. Borgere kan frit vælge en bisidder til at hjælpe sig i kontakten med myndighederne.

En bisidder har ret til at deltage ved møder og ved andre behandlings- og eller beslutningsprocesser. Et ønske fra en borger om at lade en anden person, en bisidder, deltage, bør som udgangspunkt imødekommes for at sikre og styrke borgens retssikkerhed og ret til indflydelse på sagsbehandlingen. Det er en god idé på forhånd at orientere sagsbehandleren om, at du har en bisidder med.

2. Hvem kan være bisidder?

Du vælger selv din bisidder. Det kan eksempelvis være et familiemedlem eller en god ven, som du har tillid til.

En myndighed kan yderligere tilbyde en person en bisidder efter serviceloven, hvis vedkommende har svært ved at varetage egne interesser. I tilfælde af særlige forhold kan myndigheden også foreslå en værge.

3. Hvad er en bisidders rolle?

En bisidder er din støtte og skal som sådan ikke føre eller overtage din sag. En bisidder kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle. En bisidder har mulighed for at få aktindsigt i sagen, men en myndighed kan kræve en fuldmagt fra den retlige interesserede part. En bisidder kan kun træffe beslutninger for parten i det omfang, der er udstedt en gyldig fuldmagt hertil. Yderligere skal det nævnes, at også værger har en beslutningskompetence i forhold til personer under værgemål.

Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet. Det er i orden, at besidderen skriver noter og refererer samtalen. Endvidere skal det påpeges, at myndighederne har notatpligt i forbindelse med deres sager. En bisidder kan dog ikke forlange, at notater slettes uanset, at bisidderen finder dem ukorrekte.  En borger har som udgangspunkt ikke krav på, at kunne båndoptage sine møder med myndighederne. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag. Der er heller intet til hinder for, at en myndighed accepterer sådanne optagelser. Myndigheden skal foretage en konkret vurdering af de personlige forhold og derefter vurdere, hvorvidt det er god forvaltningsskik, at lade borgeren optage samtalerne.

4. 10 gode råd til en bisidder:

  1. Fortæl din rolle som bisidder.
  2. Hør personens historie.
  3. Overvej om personen kan varetage egne interesser.
  4. Lyt til hvad modparten har at sige og få afdækket fakta.
  5. Bed om en pause i mødet hvis situationen bliver utilpas eller hvis der skal træffges afgørende beslutninger.
  6. Traf ikke beslutninger på andres vegne medmindre der er udstedt fuldmagt hertil.
  7. Fokuser på de fremadrettede ting som kan løses.
  8. Undgå konflikter og vær rolig.
  9. Hvis du føler dig inhabil, så hjælp personen med at finde en anden bisidder.

Ring til Den Mobile Retshjælp hvis du er i tvivl om noget!