Oktober 2018

Jeg har ubetalt gæld, og min kreditor begynder nu at rykke for betalingen. Kan de gøre udlæg i min hund, hvis jeg ikke betaler?

Reglerne om, hvad der kan være genstand for udlæg, findes i retsplejelovens kapitel 47. Lovens § 507, stk. 1, samt § 508, bestemmer at krav kan fuldbyrdes i skyldnerens formue, og at blandt andet løsøre kan udgøre en del af denne formue. Det vil sige alt, hvad du ejer. I juridisk forstand er husdyr, herunder hunde, løsøre, som er en del af ejerens formue. Hvis hunden er din, kan den derfor som udgangspunkt godt være genstand for udlæg. Der er dog en række undtagelser til denne hovedregel, herunder blandt andet lovens § 515, stk. 1, hvorefter genstande, som har en særlig personlig betydning for dig eller medlemmer af din husstand, ikke kan være genstand for udlæg, medmindre de har en høj værdi. I denne bestemmelse indgår også husdyr. Østre landsret har i 2010 taget stilling til spørgsmålet, hvor det blev afgjort, at en hund, som var erhvervet for 7.000 kr., og som familien var blevet nært knyttet til, ikke kunne være genstand for udlæg (UfR 2010.2105 Ø). Fordi det er en betingelse, at hunden har en særlig personlig betydning for dig eller din husstand, må det være udenfor bestemmelsens område at beskytte eksempelvis hvalpe, som din hund har fået, og som skal videresælges. Disse repræsenterer en økonomisk værdi, og de er ikke præget af et personligt tilhørsforhold. Desuden kan værdien være så høj, at man ser bort fra den personlige betydning. Det er os bekendt endnu ikke afgjort, hvor grænsen går for denne vurdering.